Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, spoločnosťou Medikapharm, s. r. o, ktorá prevádzkuje internetové stránky: www.indol3c.sk a www.graviola.sk.
 2. Kupujúcim je každá v internetovom obchode zaregistrovaná osoba, ktorá spracuje objednávku na tovar alebo službu.
 3. Objednávkou sa rozumie odoslaný objednávkový formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, odoslaný na adresu predávajúceho.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti objednávky je úplne a pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných náležitostí a údajov. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, telefónne číslo, predmet objednávky, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob zaslania tovaru.
 2. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné.
 3. Kupujúci má právo objednávku stornovať, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom ). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou ( e-mailom).
 4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti.
 5. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak objednaný tovar nie je možné dodať v cene alebo v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

III. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (pošta, kuriérska služba).
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu po prijatí objednávky čo možno v najkratšej dobe, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke predávajúceho. Kupujúci si je vedomý, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. V prípade, že predávajúci nie je schopný v dohodnutom termíne dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 3. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v škatuli a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť zásielky a fyzickú neporušenosť. Pokiaľ je zásielka zničená alebo viditeľne poškodená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru a množstvo nebudú akceptované. Prepravné náklady v cene tovaru nie sú zahrnuté. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka, ktorý je uvedený na stránke e-shopu. V prípade, že je tovar na sklade, sa objednávky realizujú okamžite. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Expedičné lehoty, poštovné – je presne uvedené pri každej objednávke

Expedičné lehoty – sú presne uvedené pri každej objednávke

IV. Kúpna cena, platby

 1. Ceny, ktoré sú uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému a sú s DPH. Dopravné nie je súčasťou ceny, ak nie je uvedené inak. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 2. Spôsoby platby

– Bankovým prevodom / vkladom na účet

– Platba kartou, PayPal

– Dobierka (zásielková služba), len v krajinách, kde je služba dostupná

 1. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak do 7 dní nedôjde k platbe, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Akciové ceny uvedené v akciovej ponuke sú platné po dobu platnosti danej akcie. V prípade uplatnenia inej zľavy sa tieto zľavy nevzťahujú na akciový tovar uvedený v akciovej ponuke. Jednotlivé zľavy nie je možné sčítavať.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov.
 3. Kupujúci má právo v prípade doručenia poškodeného tovaru žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
 4. Kupujúci má právo do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním tovar vrátiť bez udania dôvodu.
 5. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

VI. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Kupujúci odoslaním objednávky bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

VII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí prezrieť tovar. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom (napr. pošta) zákazníkovi.
 2. V prípade zistenia rozdielu v druhu tovaru alebo v množstve s údajmi na faktúre a dodacom liste je nutné podať o tomto stavu správu predajcovi do troch pracovných dní od prevzatia.
 3. Kupujúci musí zistené chyby oznámiť predajcovi písomne na adresu predajcu. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby a musí uviesť nárok, ktorý si uplatňuje v dôsledku chyby.
 4. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru – výmena chybného tovaru za tovar bezchybný – odstúpenie od zmluvy .
 5. K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť faktúru (dodací list) a predmetný reklamovaný tovar.
 6. Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie vyplní reklamačný formulár a zašle ho adresu predajcu.
 7. V súlade so zákonom o Podomovom predaji a zásielkovom obchode, máte právo po doručení tovaru na

vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na našu adresu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Čiastka zaplatená za tovar vám bude poukázaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom bez zbytočného odkladu, hneď ako bude tovar doručený na našu adresu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.

 1. Adresa pre reklamácie: Medikapharm, s. r. o., 821 04 Bratislava. Tel.: 0917 523 830, info@medikapharm.com.

 

V Bratislave, 25.mája 2018

Medikapharm, s.r.o.